A Minha Linhagem no Reiki
A Linhagem no Reiki de José Neves, Jikiden Reiki Shihan

Usui Mikao Sensei

[1865-1926]

Hayashi Chujiro Sensei

[1879-1940]

Yamaguchi Chiyoko Sensei

[1921-2003]

tadao_200.jpg
Mikao Usui Sensei.png
Hayashi Chujiro Sensei.png
Yamaguchi Chiyoko Sensei.png
José Neves, Shihankaku

José Neves Shihan

[1987-]

Yamaguchi Tadao Sensei

[1952-]