Linhagens principais de Usui Reiki Ryoho
Mikao Usui Sensei.png

Usui Mikao Sensei

[1865-1926]

Usui Reiki Ryoho Gakkai

[Fundador Usui Mikao Sensei, 1926]

Hayashi Chujiro Sensei

[1879-1940]

Lista de Presidentes

Jikiden Reiki

Reiki Ocidental

Juzaburo Ushida

[1865-1935]

Tanichi Taketomi

[1878-1960]

Yoshiharu Watanabe

[(?)-1960]

Hoichi Wanami

[1833-1975]

Kimiko Koyama

[1960-1999]

Yamaguchi Chiyoko

[1921-2003]

Yamaguchi Tadao

[1952-]

Dai-Shihan

Shihan

Shihan-kaku

[Jikiden Reiki Kenkyukai]

Hawayo Takata

[1900-1980]

22 Mestres de Reiki

[Hawai, 1981]

Resto do Mundo

[1981-]

Mais de 200 Estilos de Reiki

Masayoshi Kondo

Ichita Takahashi

[Presidente actual]